INLEIDING

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door CHIC BE 0525.496.510, met zetel te Bavikhoofsestraat 1 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site: http://www.boetiek-chic.be hierna genoemt “de Gebruiker”.

ARTIKEL 1: VOORWERP

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch en Europees grondgebied. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmondaliteiten tussen CHIC en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.
Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.

ARTIKEL 2: BESTELLING

De gebruiker heeft de mogelijkheid om online te bestellen op basis van de referenties op de site. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf artikel5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
CHIC verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestelling te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 48 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, stuurt CHIC u een e-mail ter bevestiging op het e-mailadress dat u heeft opgegeven.

ARTIKEL 3: LEVERING

De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren:
– ofwel aan huis of op het adres van een derde.
– leveringen binnen Europa zijn gratis.
CHIC verbindt zich ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde leveringstijd voor beschikbare producten bedraagt 3 tot 7 dagen.
Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient te worden gemeld onmiddellijk bij de levering. U kan ons hierover contacteren op het e-mail adres bestellingen@boetiek-chic.be . Het betreffende artikel moet ons teruggestuurd worden binnen de 7 dagen na ontvangst van het pakje, naar het adres: Boetiek Chic, Bavikhoofsestraat 1, 8530 Harelbeke, contactpersoon: Vansteenkiste Vanessa, 056/729671. Er moet een omruiling aangevraagd worden en dan kan u een tegoedbon ontvangen van de waarde van uw bestelling. Indien de levering niet aan de Gebruiker kan worden overhandigd, dan zal Boetiek Chic u hierover inlichten via mail binnen de 24 uur.

ARTIKEL 4: BETAALWIJZEN

Bij het plaatsen van de bestelling kan u als volgt betalen:
Via OVERSCHRIJVING, vóór het versturen van uw pakje.
De verkoop is definitief na ontvangst van de betaling. Indien deze betaling 14 dagen na de bestelling nog niet is binnengekomen dan wordt deze bestelling automatisch geannuleerd.

ARTIKEL 5: TARIEVEN

Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro, incl. BTW en eventuele administratieve kosten. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het Belgische BTW tarief. CHIC behoudt elk recht om de verkoopsprijzen te wijzigen.

Klanten zullen weliswaar steeds de verkoopprijs moeten betalen die vermeld wordt op het ogenblik dat de bestelling geplaatst wordt en die bijgevolg vermeld staan in de bevestigingsmail.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 6: RUIL- EN RETOURZENDINGEN/GARANTIES

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan CHIC mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Bij omruiling kan u een tegoedbon ontvangen van de waarde van uw bestelling.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met de CHIC klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen op het adres vermeld in artikel één. Contactpersoon: Vansteenkiste Vanessa: 056/729671

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, met prijsetiket, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd of artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals promo- en afgeprijsde artikelen.

Bij overmatige retourzendingen behoudt CHIC zich het recht om nieuwe bestellingen te weigeren.

ARTIKEL 7: HANDTEKENING EN BEWIJS

Elke gebruiker van de site die nog geen gebruikersnaam heeft, dient de inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij vervolgens een gebruikersnaam kan kiezen.
In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site. De Gebruiker heeft gedurende 7 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

CHIC heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
CHIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien. De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. CHIC is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking.
De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur. Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de verwerkings- en beheerskosten, is betaald.

ARTIKEL 9: BESCHERMING PRIVACY

CHIC behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meerbepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.)
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van CHIC.
Die gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levensfeer inzake persoonlijke gevens, heeft u ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.
Hiervoor kan u schrijven naar CHIC, Bavikhoofsestraat 1 8530 Harelbeke, met de duidelijke vermelding van uw gegevens.
Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Beschermingen van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website: http://privacy.fgov.be)

LINKS EN INHOUD VAN DE SITE

De informatie die via onze site wordt verspreid, wordt regelmatig geüpdatet en gecontroleerd. CHIC kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, of voor virussen die uw computer of andere toebehoren kunnen aantasten.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van CHIC, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van CHIC.
Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen stite en de startpagina van CHIC, moeten hiervoor uitdrukkelijke toelating vragen aan CHIC.
Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van CHIC door middel van de techniek van framing of online link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.
In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de vennootschap CHIC.

ARTIKEL 11: NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.

ARTIKEL 12: DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van CHIC online aangeboden worden.

ARTIKEL 13: BEHOUYD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijzen opgeslagen op een informatiedrager.

ARTIKEL 14: DIVERSE BEPALING

De door CHIC verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto’s van de site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen CHIC en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement KORTRIJK.